Test de Matronas - OPE 2009 SERGAS - Servicio Gallego de Salud - Parte 1 [Test en Galego]

1. SE UN BENEFICIARIO DA ASISTENCIA SANITARIA SE NEGA A SEGUIR UN TRATAMENTO, PODERÁ EXPOÑER AS RAZÓNS DA SÚA NEGATIVA ANTE:

As Comisións de Avaliación
As Comisións Técnicas Calificadoras
O Ministerio de Sanidade e Consumo
Debe seguir o tratamento
Resultado:

2. ¿ESTÁ REGULADO, XURIDICAMENTE, O QUEBRANTAMENTO DO SEGREDO PROFESIONAL?

Non existen leis, só suxestións
Segundo o Código Penal, constitúe un delito
Segundo o Código Civil, constitúe unha falta leve
Está regulado polo Código Deontolóxico
Resultado:

3. ¿ONDE SE ADOPTAN OS CRITERIOS SEGUIDOS PARA REALIZAR AS SEGUINTES AUDITORÍAS?

Ministerio de Sanidade e Políticas Sociais
Consello Interterritorial do SNS
Axencia de Calidade do SNS
Ningunha resposta é correcta
Resultado:   Pregunta Anulada por el Tribunal

4. ¿CAL DAS SEGUINTES NON É UNHA MEDIDA DE DISPERSIÓN?

O coeficiente de variación
O rango
A varianza
O percentil
Resultado:

5. UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓXICO NO QUE A MOSTRAXE SE REALIZA EN RELACIÓN COA EXPOSICIÓN AO FACTOR DE RISCO, É:

Descritivo
Cohorte
Casos e controis
Transversal
Resultado:

6. O INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, PUBLICA ANUALMENTE O "MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN", ONDE QUEDA REXISTRADO:

Fertilidade por grupos de idade
Número de nacementos, clasificados por residencia materna e por lugar de inscrición
Defuncións por idade, lugar de inscrición e de residencia
Movementos migratorios
Resultado:   Pregunta Anulada por el Tribunal

7. O ELEMENTO FACILITADOR DO TRABALLO EN EQUIPO É:

a) Número reducido de membros
b) Idades homoxéneas
c) Alto nivel xerárquico
d) As respostas A e B son correctas
Resultado:

8. A FINALIDADE PRINCIPAL DUN PRESUPOSTO É:

Garantir a utilización eficaz dos recursos
Reducir o gasto
Controlar desviacións nos recursos financeiros
Dispoñer de datos estatísticos para a avaliación
Resultado:

9. MICROSOFT EXCEL É:

Un procesador de texto
Unha folla de cálculo
Unha base de datos
Un sistema operativo
Resultado:

10. A HIPÓTESE QUE SE SOMETE A COMPROBACIÓN PARA VER SE É CERTA OU NON A É:

Hipótese nula
Hipótese alternativa
Hipótese comprobable
Hipótese incerta
Resultado:

11. ¿CAL DESTAS ENFERMIDADES DE DECLARACIÓN OBRIGATORIA PRESENTOU MAIOR INCIDENCIA NO ANO 2008 EN GALICIA?

Varíola
Tuberculose respiratoria
Disentería
Sarampelo
Resultado:

12. CANDO FALAMOS DA TAXA DE MORTALIDADE POSNEONATAL TARDÍA REFERÍMONOS Á ACONTECIDA ENTRE:

0-27 días de vida
28-50 días de vida
7-27 días de vida
0-6 días de vida
Resultado:

13. UN OBXECTIVO FINAL DA LEI DE AUTONOMÍA DO PACIENTE É:

Confidencialidade da historia clínica, humanizar máis os servizos sanitarios e atender mellor a dignidade da persoa
Principio de veracidade e exactitude
Principio de veracidade, exactitude e lealdade dos datos
Dar apoio psicolóxico
Resultado:

14. SINALE A RESPOSTA INCORRECTA SOBRE A "ESTRATEXIA DE ATENCIÓN AO PARTO NORMAL NO S.N.S.":

Foi elaborada polo Ministerio de Sanidade e Consumo no ano 2007
Impulsa un profundo cambio no modelo de atención ao parto baseado na evidencia científica dispoñible
Contén un conxunto de normas de obrigado cumprimento sobre aspectos como o uso de lavativa ou a práctica de episiotomía
Contén recomendacións sobre como organizar estrutural e funcionalmente a atención hospitalaria ao parto
Resultado:

15. NA GUÍA TÉCNICA DE ATENCIÓN AO PARTO NORMAL E PUERPERIO (XUNTA DE GALICIA), DENTRO DO SISTEMA DE AVALIACIÓN E MELLORA DA ATENCIÓN AO PARTO, NON SE INCLÚE COMO INDICADOR:

% de partos con dilatación en bañeira
% de lavativas e % de rasurados
% de partos con postura distinta á de litotomía
% de desgarro perineais de 2º grao
Resultado:

16. A TAXA DE FECUNDIDADE FAI REFERENCIA A:

Os nacementos habidos nun ano por 1.000 habitantes
Os nacementos habidos nun ano por 1.000 habitantes fértiles
Os nacementos habidos nun ano por 1.000 mulleres en idade fértil
Os nacementos habidos nun ano en toda a poboación
Resultado:

17. A CAVIDADE VITELINA ATÓPASE EN CONTACTO CON:

Endoblasto
Ectoblasto
Citotrofoblasto
Sincitiotrofoblasto
Resultado:

18. ¿CAL DAS SEGUINTES ENFERMIDADES AUTOINMUNES TEN UNHA REPERCUSIÓN OBSTÉTRICA PRACTICAMENTE NULA?

Lupus eritematoso
Miastenia gravis
Hipertiroidismo
Artrite reumatoide
Resultado:

19. AS MANOBRAS DE LEOPOLD REALÍZANSE PASADAS AS:

20 semanas
25 semanas
28 semanas
30 semanas
Resultado:   Pregunta Anulada por el Tribunal

20. UN DOS SEGUINTES PUNTOS NON FORMA PARTE DA PREPARACIÓN AO PARTO:

Información
Relaxación
Suxestión
Exercicios respiratorios
Resultado:

21. ¿EN QUE POSICIÓN É IMPOSIBLE O PARTO VÍA VAXINAL?

Podálica
Sincipucio
De ombro
De fronte
Resultado:

22. A PRINCIPAL FONTE DE ENERXÍA PARA O FETO PROVÉN DE:

Lípidos
As proteínas
A glicosa
Todas son correctas
Resultado:

23. ¿CAL DAS SEGUINTES AFIRMACIÓNS, CON RESPECTO AOS COIDADOS INMEDIATOS DO NEONATO, É CORRECTA?

A profilaxe ocular está en desuso
Para o pinzamento do cordón umbilical, a matrona colocará unha pinza de Kocher a 1 cm. da pel
No desenvolvemento do vínculo afectivo pais-fillos, é moi aconsellable permitir aos pais, o contacto precoz, co recén nacido dentro do paritorio, aproveitando o primeiro período de reactividade
Todas as respostas son correctas
Resultado:

24. A HORMONA ENCARGADA DA EXECCIÓN LÁCTEA É:

Proxesterona
Prolactina
Oxitocina
Aldosterona
Resultado:

25. EN CASO QUE OS PAIS DESEXEN QUE AO RN SE LLE ADMINISTRE A POMADA OFTÁLMICA E LA VITAMINA K INTRAMUSCULAR, ESTES COIDADOS DEBEN FACERSE:

Nos primeiros 30 minutos de vida
Na primeira hora de vida
Nas primeiras dúas horas
Nas primeiras 6 horas de vida
Resultado:

26. SEGUNDO RECOMENDACIÓNS DA CONSELLERÍA DE SANIDADE, NO PROCESO DE EMBARAZO, PARTO E PUERPERIO NON SE CONSIDERA MOTIVO DE DERIVACIÓN A CONSULTA DE ALTO RISCO:

Delgadeza, índice de masa corporal (IMC) menor ou igual a 18
Hemoglobina materna =9 mg/dl.
Muller que fuma máis de 10 cigarros ao día
Malos antecedentes obstétricos
Resultado:

27. O MOMENTO MÁIS INDICADO PARA FACER UNHA SEROLOXÍA DE HEPATITE B NO EMBARAZO É:

No primeiro trimestre
No segundo trimestre
No terceiro trimestre
Non se pode realizar no embarazo porque non é fiable
Resultado:

28. ¿CAL É A ANOMALÍA CONXÉNITA MÁIS FRECUENTE NOS RECÉN NACIDOS DE NAIS DIABÉTICAS?

Fallo do peche da canle neural
Labio leporino
Anomalías cardíacas
Estigmas vasculares
Resultado:

29. ¿CAL DOS SEGUINTES AXENTES INFECCIOSOS AFECTA O FETO A TRAVÉS DA CANLE DO PARTO?

Virus da rubeola
Candida albicans
Toxoplasma gondii
Listeria monocytogenes
Resultado:

30. A ETIOLOXÍA MÁIS FRECUENTE DO EMBARAZO PROLONGADO É:

Factores hormonais
Atraso da nidación
Anancefalía
De orixe descoñecida
Resultado:

31. O PERÍODO DE RECÉN NACIDO ABARCA:

As primeiras 24 horas de vida
O primeiro día de vida
A primeira semana de vida
Os primeiros 28 días de vida
Resultado:

32. ¿EXISTE UNHA IDADE MÍNIMA PARA TOMAR OS ANTICONCEPTIVOS HORMONAIS ORAIS?

Si, solo despois dos 18 anos
Non sempre que sexa despois dos 16 anos
Pódese tomar despois da menarquia (sempre que exista risco de embarazo)
Non sempre que se tivera un primeiro embarazo
Resultado:

33. A TRANSEXUALIDADE É UN PROBLEMA:

Orgánico
Hormonal
De orientación sexual
De identidade sexual
Resultado:

34. A CONTRACCIÓN ESPÁSTICA DOS MÚSCULOS PERINEAIS AO INTENTO DE COPULACIÓN CHÁMASE:

Vaginismo
Anorgasmia
Frixidez
Angustia
Resultado:

35. UNHA ECTOPIA CERVICAL É:

Unha enfermidade benigna
Unha enfermidade maligna
Unha enfermidade potencialmente maligna
Ningunha resposta é correcta
Resultado:

36. O SÍNTOMA FUNDAMENTAL DE CANCRO DE COLO UTERINO É:

O fluxo vaxinal
A dor
A hemorraxia indolora
Perda de peso
Resultado:

37. OS CONDILOMAS ACUMINADOS RELACIÓNANSE CON:

Sífilis
Sida
Gonococia
Candidiase
Resultado:   Pregunta Anulada por el Tribunal

38. A SÍNDROME DE TURNER CURSA CON:

Amenorrea primaria
Amenorrea secundaria
Opsomenorrea
Proiomenorrea
Resultado:

39. O CANCRO DE ENDOMETRIO ESTÁ MÁIS RELACIONADO CON:

A promiscuidade sexual
A multiparidade
A anticoncepción hormonal
A nuliparidade
Resultado:

40. ¿CAL DAS SEGUINTES MEDIDAS, NA PREVENCIÓN DA INFECCIÓN NOSOCOMIAL, É CONSIDERADA COMO DE EFICACIA PROBADA?

Desinfección de chans, paredes, vertedeiros, etc.
Fluxo de aire laminar
Coidados do catéter intravenoso
Ningunha resposta é correcta
Resultado:

41. O CRECEMENTO PRODÚCESE POLA ACCIÓN DOS ESTRÓXENOS E AO AUMENTO CONCOMITANTE DA PRODUCIÓN DA HORMONA DO CRECEMENTO:

FSH
STH
LH
Gn RH
Resultado:

42. RESPECTO AO CANCRO NO COLO INTERINO, ¿QUE AXENTE CANCERÍXENO FUNDAMENTALMENTE O OCASIONA?

O tabaco
As radiacións solares como a maioría das espullas
Os RX e as súas excesivas exposicións
O virus do papiloma humano
Resultado:

43. AS FIBRAS PARASIMPÁTICAS QUE INERVAN O APARATO XENITAL, ORIXÍNANSE NO PLEXO SACRO E DAN ORIXE A:

Nervio pudendo
Nervio pélvico
Nervio presacro
Plexo uteroovarico
Resultado:

44. O CONTIDO EN ÁCIDO CLORHÍDRICO DO ESTÓMAGO DURANTE A XESTACIÓN:

Aumenta
Diminúe
Mantense invariable
Depende da dieta
Resultado:

45. ¿CAL DOS SEGUINTES PARÁMETROS DA FUNCIÓN PULMONAR NON SE MODIFICA DURANTE O EMBARAZO?

Volume respiratorio circulante
Capacidade inspiratoria
Volume residual
Capacidade vital
Resultado:

46. EN CANTO Á IDENTIFICACIÓN DE RN, SINALE A RESPOSTA INCORRECTA:

Debe existir un sistema inequívoco de identificación de RN
Debe ser un sistema que identifique o binomio nai-fillo
A pegada plantar é un sistema fiable e universal para a identificación do RN
A pegada plantar só é útil en menos do 30% dos casos
Resultado:

47. É FALSO SOBRE AS MATERNIDADES HOSPITALARIAS SECUENCIAIS:

Os distintos períodos do parto vanse desenvolvendo en espazos físicos diferenciados
Inclúen salas de dilatación, paritorios e salas de puerperio
Todo o proceso do parto ten lugar nun espazo físico integrado, as Unidades de traballo de parto, parto e recuperación (UTPR)
Interfire coa fisioloxía do parto ao diminuír a comodidade e privacidade das mulleres
Resultado:

48. A GUÍA TÉCNICA DE ATENCIÓN AO PARTO NORMAL E PUERPERIO DA XUNTA DE GALICIA NON INCLÚE DENTRO DAS INSTALACIÓNS E MATERIAIS DESEXABLES PARA A ATENCIÓN DO PARTO:

Sala de dilatación-parto como espazo único
Bañeira na área de partos para a relaxación da muller
Cama obstétrica que permita distintas posturas durante o parto
Iluminación intensa e directa; e monitor cardiotocográfico con telemetría
Resultado:

49. O TERMO NIC PROVÉN DAS INICIAIS DE NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATIONS E É A PRIMEIRA CLASIFICACIÓN NORMALIZADA DOS TRATAMENTOS REALIZADOS EN ENFERMARÍA QUE SE CARACTERIZAN POR:

Un proceso de toma de decisións sobre a situación dos problemas en cada fase do proceso enfermeiro
A existencia de resultados na prestación de coidados de calidade
A clasificación que recolle os tratamentos enfermeiros independentemente de onde se desenvolve o labor enfermeira
A existencia de etiquetas que describen situacións neutras en termos non evaluativos
Resultado:

50. NA TAXONOMÍA NANDA, Á TERCEIRA PARTE DO DIAGNÓSTICO ENFERMEIRO DENOMÍNASELLE:

Etiqueta diagnóstica
Definición
Factores relacionados
Características definitorias
Resultado:

51. OS ESTUDIOS DIRIXIDOS A RELACIONAR CAUSA/FACTOR DE RISCO E EFECTO NOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN SON:

Os descritivos
Os analíticos
Os experimentais
Os de intervención
Resultado:

52. CONSIDÉRASE BOA A REHIDRATACIÓN EN CASO DE HIPEREMESE GRAVÍDICA CANDO A DIURESE EN 24 HORAS SUPERA:

1.000 cc.
300 cc.
500 cc.
1.500 cc.
Resultado:

53. NA PROFILAXE DA ISOINMUNIZACIÓN ANTENATAL, ¿EN QUE CASOS ESTÁ INDICADA A GAMMAGLOBULINA ANTI D?

Na 28 semana de xestación, en mulleres RH-
Despois dun cerclaje cervical
Despois dun sangrado uterino
Todas as respostas son correctas
Resultado:

54. SE A INFECCIÓN NOSOCOMIAL É CAUSADA POR MICROORGANISMOS, PERTENCENTES Á PROPIA FLORA COMENSAL DO PACIENTE, DISE QUE É:

Endóxena
Exóxenoa
Nosocomial primaria
Nosocomial secundaria
Resultado:

55. NUNHA MULLER GRÁVIDA CON DIAGNÓSTICO DE POLIHIDRAMNIOS, ¿QUE TRASTORNO FETAL ASOCIADO DEBERIAMOS SOSPEITAR?

Axenesia renal
Atresia de esófago
Hipoplasia pulmonar
Hidrocefalia
Resultado:

Versión Web Oposiciones Sanidad... Pincha Aquí
Todos los Test Online agrupados por Servicios de Salud... Pincha Aquí

No hay comentarios:

Publicar un comentario